Τροποποίηση του Φόρου Διαμονής (30/3/18)

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4514/2018 τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του Ν.4389/2016 σχετικά με τον Φόρο Διαμονής ο οποίος επιβάλλεται από 1.1.2018.

Βρείτε εδώ τις επικαιροποιημένες Οδηγίες Διαχείρισης του Φόρου για όλες τις εκδόσεις των PMS protel και ermis.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο Φόρος Διαμονής βαρύνει τον διαμένοντα επισκέπτη που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος και επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό.

Ο νέος φόρος συνεχίζει και μετά την τροποποίηση να αφορά κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια/διαμερίσματα που διατίθενται ως χώροι διανυκτέρευσης και να είναι σταθερός ανά διανυκτέρευση και ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος.

Η διαμονή δεν θα επιβαρύνεται με φόρο σε…

 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
 • Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες)
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Δήλωση

Η επιχείρηση στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο ή το διαμέρισμα υποχρεούται να εισπράττει και να αποδίδει τον Φόρο Διαμονής, ο οποίος αποδίδεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις στην φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής.

Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου διαμονής καθώς και το έντυπο ορίζονται στην ΠΟΛ.1015/2018.

Στη δήλωση αυτή θα πρέπει οι υπόχρεες επιχειρήσεις να καταχωρούν το σύνολο του φόρου διαμονής που συμπεριέλαβαν στα «ειδικά στοιχεία – αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής» τα οποία εξέδωσαν κατά τον προηγούμενο της υποβολής της δήλωσης μήνα.

Κυρώσεις

Η επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου αυτού διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν.

Σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής, ο φόρος δεν επιβάλλεται.

Στις περιπτώσεις που ο χρόνος παραμονής παρατείνεται για ορισμένες ώρες (late check out), η επιπλέον αυτή παραμονή δεν συνιστά υπηρεσία ημιδιαμονής – η οποία και φορολογείται κανονικά – και άρα δεν επιβαρύνεται με φόρο διαμονής.

Εφόσον, όμως, ο χρόνος παράτασης της παραμονής είναι τέτοιος που τελικά συνεπάγεται τη χρέωση μιας ακόμη ημερήσιας χρήσης του δωματίου, εξυπακούεται ότι αυτή επιβαρύνεται με φόρο διαμονής.

Ανεξάρτητα από την πολιτική που εφαρμόζουν οι υπόχρεες τουριστικές επιχειρήσεις στην περίπτωση ακύρωσης του συνόλου ή μέρους προγραμματισμένης διαμονής (πχ. αποζημίωση από τον πελάτη), φόρος διαμονής οφείλεται μόνον εφόσον έγινε άφιξη (check in) στο τουριστικό κατάλυμα και για τις ημέρες από την άφιξη και μέχρι την αναχώρηση (check out) από αυτό.

Ειδικό στοιχείο “Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής”

Η είσπραξη του φόρου θα γίνεται με την έκδοση ξεχωριστού εδικού στοιχείου (απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής) προς τους διαμένοντες. Το ποσό που θα αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής δεν θα επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Το ειδικό στοιχείο αυτό εκδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας διαμονής, ήτοι κατά τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου διαμονής και πριν την αναχώρηση του επισκέπτη από την μονάδα.

Το ειδικό στοιχείο «απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:

 • ημερομηνία έκδοσης
 • επωνυμία
 • διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης
 • ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται
 • ημερομηνίες που αφορά η διαμονή
 • συνολικό ποσό φόρου διαμονής
 • αριθμό και ημερομηνία του παραστατικού πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

Περισσότεροι από ένας διαμένοντες

Σε περίπτωση περισσότερων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα, το ειδικό στοιχείο εκδίδεται σε έναν εξ αυτών.

Δύναται να εκδίδεται και συγκεντρωτικά το ειδικό στοιχείο, όταν ο φόρος διαμονής αφορά τη χρήση περισσότερων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων ή διαμερισμάτων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο.

Τουριστικοί πράκτορες

Στην περίπτωση που ο άμεσα συμβαλλόμενος με το τουριστικό κατάλυμα είναι τουριστικός πράκτορας ή τουριστικό γραφείο, εσωτερικού ή εξωτερικού (τρίτος) και εφ’ όσον ο τελευταίος συμπεριλαμβάνει τον φόρο διαμονής στην τιμή πακέτου που προσφέρει στους πελάτες του (διαμένοντες) και τον καταβάλλει στο υπόχρεο τουριστικό κατάλυμα, το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται είτε προς έναν εκ των διαμενόντων σε κάθε δωμάτιο, είτε συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων της ίδιας ομάδας διαμενόντων (οικογένεια κ.λπ.), είτε, επίσης, συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων που χρησιμοποιήθηκαν από τους διαμένοντες που αφορά το πακέτο. Στις περιπτώσεις αυτές το συγκεντρωτικό ή μεμονωμένο ειδικό στοιχείο που εκδίδεται έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ο φόρος διαμονής αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο με την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ» και δεν καταβάλλεται εκ νέου από τον διαμένοντα ή τους διαμένοντες.

Από πλευράς ΦΠΑ, σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο φόρος διαμονής δεν περιλαμβάνεται στο κόστος του πακέτου για τις ανάγκες προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας του ταξιδιωτικού πακέτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος πρακτορείων ταξιδίων του άρθρου 43 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει.

Εφόσον ο Φόρος Διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου που ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή το ταξιδιωτικό γραφείο προσφέρει στους πελάτες του (διαμένοντες), τότε ο φόρος καταβάλλεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους διαμένοντες, με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών διαμονής και πριν την αναχώρησή τους.

Εποχιακή λειτουργία

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει καθόλου διαμονή, δηλαδή πρόκειται ουσιαστικά για περιόδους μηδενικής δραστηριότητας του καταλύματος, δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

Με κάθε επιφύλαξη νέων διευκρινίσεων από την Α.Α.Δ.Ε., αν για παράδειγμα ένα κατάλυμα παρέμεινε κλειστό τον Ιανουάριο του 2018 και δεν είχε καμία συναλλαγή, τότε για τον μήνα αυτό δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης φόρου διαμονής.

Αναμένονται σύντομα νέες διευκρινίσεις.

 

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα…