Οικονομικά Στοιχεία

Άρθρο 232 του Ν. 4072/2012
Περιορισμός υποχρεώσεων για εταιρείες S.A. and Ltd. για δημοσίευση πράξεων και δεδομένων

Οπουδήποτε στο C.L. 2190/1920 και στο Ν. 3190/1955 παρέχεται για δημοσίευση σε άλλες έντυπες μορφές, εκτός από το Δελτίο Κυβερνητικής Εφημερίδας / SA-LTD και το Γενικό Ηλεκτρονικό Εμπορικό Μητρώο (GEMI), μπορεί να αντικατασταθεί από μια θέση των δημοσιευμένων πράξεων και δεδομένων στον ιστότοπο της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση είναι καταχωρημένη στο Αρχείο της Εταιρείας. Το σχετικό μητρώο ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και δεδομένων στον ιστότοπο της εταιρείας. Οι προθεσμίες που σχετίζονται με τη δημοσίευση σε άλλες έντυπες μορφές εκτός από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης / SA-LTD Bulletin και το Γενικό Ηλεκτρονικό Εμπορικό Μητρώο (GEMI) θεωρείται ότι αρχίζουν ή λήγουν από την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία ανακοίνωσε το σχετικό μητρώο στον δικτυακό τόπο.