Ξενοδοχείο και Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ myDATA

Η αποστολή σύνοψης των φορολογικών παραστατικών των ξενοδοχείων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) μέσω της πλατφόρμας myDATA ξεκινά να απαιτείται από την 1η Οκτώβρη του τρέχοντος έτους.

Η myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε. και η διασύνδεση με αυτήν αφορά όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά αρχεία κατά τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

Οι συνόψεις των παραστατικών μπορούν να διαβιβαστούν αυτοματοποιημένα προς την Αρχή είτε μέσω των προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία εφόσον αυτά διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. με σχετική διεπαφή, είτε μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις λιανικές συναλλαγές.

 

Εφαρμογές της HiT S.A. & διασύνδεση με myDATA

Η υλοποίηση της διασύνδεσης της ξενοδοχειακής εφαρμογής Protel PMS  και των  ΦΗΜ  της Σουίτας symPOSium WebPOS με την πλατφόρμα  myDATA έχει ήδη ολοκληρωθεί από την HIT S.A. και η σχετική αναβάθμιση διατίθεται δωρεάν στους πελάτες της. Κύριο πλεονέκτημα αυτής της λύσης διασύνδεσης με την πλατφόρμα myDATA είναι η αυτόματη επίτευξη απόλυτης συμφωνίας όλων των στοιχείων με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ και η σιγουριά σε κάθε πιθανό έλεγχο – εσωτερικό ή εξωτερικό.

Protel PMS | SPE / MPE Edition

Ειδικότερα για το Protel PMS, έχει δημιουργηθεί νέα έκδοση – κυρίως με εσωτερικές αλλαγές στις διαδικασίες έκδοσης και γραμμογράφησης των παραστατικών – ώστε να επιτυγχάνεται η συγκέντρωση και η αυτόματη αποστολή όλων των παραστατικών, όπως ακριβώς ορίζει η Α.Α.Δ.Ε..

symPOSium Web POS | Hotel Edition

Σχετικά με τα ταμειακά συστήματα  symPOSium WebPOS  και για όλους τους τύπους  ΦΗΜ (μετά την αναβάθμισή τους), διατίθεται επίσης νέα έκδοση, η οποία συνδέει τα Web POS με το Protel PMS έτσι ώστε να καθορίζεται μονοσήμαντα η πηγή των παραστατικών (Χρεωστικά / Ιδιοχρησιμοποίηση).

ERP | ERP

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της διασύνδεσης του ERP με την πλατφόρμα myDATA. Η νέα έκδοση της εφαρμογής έχει ενσωματώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τα παραστατικά αγορών, όπως ορίζεται για τον Λήπτη. Η γέφυρα του Protel PMS με το ERP ενημερώνει πλέον την Γενική Λογιστική και την Εμπορική Διαχείριση βάσει ημερολογίου και σε απόλυτη συμφωνία με την Α.Α.Δ.Ε..

 

Η διαχειριστική εφαρμογή MyHotel DATA της HiT S.A.

Κεντρικό ζητούμενο της υλοποίησης της διασύνδεσης του ξενοδοχείου με την πλατφόρμα myDATA είναι η αυτόματη επίτευξη απόλυτης συμφωνίας όλων των στοιχείων των παραστατικών με τα ηλεκτρονικά βιβλία, αφού τυχόν ασυμφωνίες οποιουδήποτε είδους (Κατ’ αρχήν ή Αδικαιολόγητες) προκαλούν έλεγχο από την Αρχή.

Για τον λόγο αυτό, η HiT S.A. ανέπτυξε και την ειδική διαχειριστική εφαρμογή MyHotel DATA™, που σκοπό έχει τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων μέχρι την επίτευξη απόλυτης συμφωνίας της σύνοψης παραστατικών του ξενοδοχείου με τα στοιχεία της A.A.Δ.Ε.. Η εφαρμογή MyHotel DATA™ αφορά κυρίως τη λειτουργία του Λογιστηρίου και του επιτρέπει να ελέγχει, να διασταυρώνει και να συμφωνεί τα στοιχεία του ξενοδοχείου πριν αυτά αποσταλούν στην πλατφόρμα myDATA – ας πούμε, μία φορά μηνιαίως, πριν την 20ή του επόμενου μήνα.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Τί είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε;

Ως «ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.» νοείται η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε..

Τί διαβιβάζεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.:

1. Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων
2. Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών
3. Καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Τα παραπάνω έχουν τυποποιηθεί (Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών), ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις οντότητες και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην Α.Α.Δ.Ε..

Τι είναι «Σύνοψη Παραστατικού»;

Ως «Σύνοψη Παραστατικού» νοούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), όπως προβλέπεται στο Παράρτημα της Α.1138/2020.

Τί πρέπει να στέλνουμε στην Α.Α.Δ.Ε. και κάθε πότε;

Πρέπει να στέλνουμε τις συνόψεις των παραστατικών που εκδίδουμε μία φορά κάθε ημέρα ή μία φορά κάθε μήνα – και οπωσδήποτε μέχρι την 20ή του επομένου.

Τί παραστατικά εκδίδει το ξενοδοχείο; 

Από τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς:

1. ΑΛΠ / Ζ-READ (ΕΑΦΔΣΣ – ΑΔΗΜΕ – ΦΤΜ )
2. Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
3. Πιστωτικά Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ)

Από το PMS (Protel / ΕrmisPro):

4. Απόδειξη Λιανικής (ΑΛΠ) / Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ)
5. Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
6. Πιστωτικά Λιανικής Πώλησης (ΠΑΛΠ)
7. Σχετικός Φόρος Κατανάλωσης
8. Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών 
9. ΑΛΠ Τμημάτων
10. Πιστωτικά Λιανικής Πώλησης – Στο τμήμα έκδοσής τους
11. Σχετικός Φόρος Διαμονής
12. Πιστωτικά Τιμολόγια

Τί θα στέλνουν οι ΦΗΜ όταν συνδεθούν με το Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ;

Πρέπει να στέλνουν τις συνόψεις των παραστατικών που εκδίδουμε ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Ποιον κανόνα πρέπει να ακολουθεί κάθε σχεδιασμός και υλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών για διενέργεια προ-ελέγχου;

Πρέπει να υπάρχει πάντα απόλυτη συμφωνία εσόδων – παραστατικών. Το ισοζύγιο mc συνεχίζει να υφίσταται, καθώς και όλα τα report διοικητικής πληροφόρησης, τα οποία παραμένουν ως έχουν.

Tί σημαίνει υλοποίηση πλατφόρμας myDATA για τα ξενοδοχεία;

Σημαίνει αλλαγές στον τρόπο έκδοσης παραστατικών, την γραμμογράφηση ορισμένων παραστατικών και τον τρόπο επικοινωνίας PMS – ERP – POS. Επίσης, μπαίνουν νέοι κανόνες για συμφωνία με τα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε..

 

Περισσότερες Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Α.Α.Δ.Ε. βρίσκετε εδώ.